Monday, April 16, 2012

Apa itu Kepimpinan Moral?

Amalan kepimpinan moral dapat memotivasikan para guru dan staf dalam melaksanakan arahan dan tindakan (Kanungo & Mendoncca, 1998). Ini kerana sentuhan peribadi dan kejiwaan lebih besar berbanding dengan tindakan serta arahan secara terus yang memungkinkan para guru itu hanya akan menjalankan tugas yang diberikan dalam ruang lingkup yang diperhatikan sahaja. Ini kerana kepimpinan moral bukan hanya melibatkan hubungan pemimpin dan yang dipimpin dari segi kuasa sahaja tetapi melibatkan saling memerlukan antara pemimpin dan pengikut, membangkitkan aspirasi dan menunjukkan nilai yang baik (Greenfield,2004)...antara sedutan disertasi aku yang sedang direpair